راسخون/ دفاع جانانه دارکوب از جوجه هایش در مقابل با مار