آخرین خبر/ چینی ها به لطف پیشرفت روزافزون تکنولوژی قدم های جالبی در جهت رشد برمی دارند.
ربات جالب آنها را ببینید.