نیوزینجا/ جلد روزنامه پرسپولیس چاپ شنبه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹.